Teknisk Orderlista


V.P. = förkortning för ordet värmepump.

Köldmedium = Värmeupptagande vätska, i HR-pumpen av den nya typen R507 som inte påverkar ozonlagret. Denna vätska är den för närvarande effektivaste för värmeupptagning vid låga utomhustempraturer vintertid t.ex. i luftvärmepumpar. Ett annat namn som ofta nämns i samband med v.p är freon, vilket egentligen är ett varumärke på viss typ av köldmedium. Användningen av detta medium är numera förbjudet.

KOMPRESSOR = El- motordriven kompressor i vilken förångat köld medium insugs och komprimeras varvid vätskans tryck och temperatur kraftigt stegras. H:R v.p utrustas med Copeland Scroll kompressor.

KONDENSOR = Rostfri plattvärmeväxlare i vilken köldmediet kondenserar från gas till vätska under avgivande av värme till värmebäraren.

FÖRÅNGARE = HR Aero v.p. är av sk direktförångad konstruktion, vilket innebär att tre sidor av v.p. är försedda med rikligt tilltagna förångarbatterier, bestående av kopparrör med påkrymta lameller av specialbehandlad aluminium. Det är här som gratisenergin uppsamlas. Totalt innehåller HR Aero ca 60 m2 värmeupptagande yta och den större HR Aero Plus ca 120 m2 dito. Förångaren fungerar som värmeväxlare: i kopparrören cirkulerar köldmediet R507 och som är ca 10° C kallare än omgivande uteluft. På grund av denna skillnad sker en värmeöverföring: den varmare uteluften värmer upp den kallare köldmedie gasen och den erhållna värmemängden tillföres kompressorn för vidare temperaturstegring, det är denna utvunna energi som är gratis!

AXIALFLÄKT = Elmotor med fläktvingar som suger uteluften genom förångarbatterierna och som efter avlämnande av gratisenergin, blivit ca 3° C kallare, åter slungas ut i uteluften. Fläktens kapacitet för HR Aero är ca 3600 m3 luft per gångtimma och för HR Aero Plus ca 7000 m3 dito. Ljudtrycket är ca 45-49 db mätt 2 meter från v.p. och i fritt fält. För ur ljudsynpunkt känslig miljö som gruppbebyggelse, radhus mm kan som tillval steglös varvtals regulator erhållas. Denna kan även monteras i efterhand. Fördelen med denna anordning är att genom varvtalsminskning kan ljudnivån reduceras betydligt, kan vara behagligt under varma delen av året då effekten på v.p. är mycket högre än behovet, vintertid bör v.p. arbeta med max. varvtal för att verkningsgraden skall bli så bra som möjligt.

4-VÄGS REVERCERINGSVENTIL = ventil i köldmediekretsen som vänder hela kretsloppet vid behov av avfrostning för bortsmältande av is som vid uteluft temperatur < +3° C, bildas på förångarbatterierna. Sålunda blir förångaren en kondensor och kondensorn en förångare under denna fas av driften. Den stora mängd värme som under en kort stund, 2-8 minuter, erfordras för att smälta bort bildad is, hämtas från fastighetens värmesystem + drivenergin för kompressorn. Effekten vid avfrostning är för HR Aero ca l0 kw/h och HR Aero Plus ca 20 kw/h. Avfrostningen skall gå fort så att v.p. åter kommer i drift för att leverera önskad värme!

AVFROSTNINGSUR = analog klocka, som efter gjord inställning ger signal för avfrostning och bryter denna vid uppnåd önskad temperatur på suggasen. Uret kan ställas in för avfrostning upp till 12 gånger per dygn. Vid leverans är v.p. inställd för avfrostning efter 3 timmars sammanlagd drift. HR Aero har ett sk behovsstyrt avfrostningssystem med mycket goda egenskaper. Det är befriat från känslig elektronik och är enkelt inställningsbart för varierande behov.

VINDSKÄRMAR = Samtliga 3 stycken förångarbatterier är försedda med koniska täckplåtar som effektivt dämpar ev snedfördelning av luft vid kraftiga vindar etc. Resultatet blir att samtliga batterier erhåller, så långt det är möjligt, likartade luftmängder att arbeta med, vilket är en förutsättning för max. värmeupptagning.

EXPANSIONSVENTIL = Anordning för automatisk strypning och anpassning av köldmedievätskans flöde från hög- till lågtrycksidan.

SYNGLAS = Anordning med runt glas, för kontroll av att tillräckligt med köldmedium finns i systemet, arbetar v.p med full effekt är synglaset klart men skummar det i glaset eller kommer det luftbubblor hela tiden v.p. arbetar , är det brist eller början till brist på köldmedium. Köldmedium skall fyllas på av kylfirma med utrustning för detta ingrepp, observera att rätt typ av köldmedie påfylles, typen står instämplad på expantionsventilen och finnes även angiven på röd skylt som sitter på droppfatets utsida ovanför elskåpet.

TORKFILTER = Filter för absorbering av ev. fukt och syrlighet i köldmediet.

DRIFTSTERMOSTAT = Temperaturstyrd till- och frånslagsbrytare för reglering av vattentempraturen.

PRESSOSTAT = Tryckstyrd till- och frånslagsbrytare som övervakar köldmediets tryck, både på hög- och lågtryckssidan.

VÄRMEBÄRARE = Tillops- och returledningar mellan kondensor ackumulator-värmepannavärmesystem.

VÄRMEKÄLLA = Det medium som avger sin värme till kollektorn, för HR Aero v.p. är det är det vännen i uteluften och vinden, det är denna oändliga, förnyelsebara energi som är gratis, det är bara att ta för sig.

ACKUMULATOR = Kan vara en befintlig värmepanna eller där panna saknas, en speciell ackumulatortank om minst 150 liters volym, oftast försedd med en inbyggd överdimensionerad värmeslinga av kopparkamflänsrör med uppgift att förvärma tappvarmvattnet.

EL-VATTENVÄRMARE = El-uppvärmd varmvattenberedare för tappvarmvatten, volym ca 80 liter för en normalfamilj är tillräckligt, beroende på att tappvarmvattnet redan erhållit en betydande temperatur-höjning i ackumulatorn innan det kommer in i elvattenvärmaren för att spetsvärmas med el till önskad temperatur.