Miljö


I en tid av snabbt ökande försurning och miljöförstöring är en installation av en värmepump ett mycket gott bidrag till förbättring av vår miljö.

Värmepumpar saknar helt förbränning = inga utsläpp i naturen. Köldmediet R507 som ersätter gamla R502 är giftfri vid normal användning, utsläpp i samband med öppen eld kan dock framkalla viss giftighet. Samtliga storlekar av HR värmepumpar är av modern s.k. köldmedieminimerad typ vilket innebär att som exempel HR Aero v.p. endast innehåller 2,4 kg R507.

Det nya köldmediet R507 har ingen negativ påverkan på Ozon-lagret i atmosfären och har i övrigt låg s.k. växthuseffekt. En värmepump driven av elström, huvudsakligen producerad med vattenkraft, är en säker, förnyelsebar energiform som finns inom landet och därmed okänslig för svängningar i olje- och gaspris.

Värmekällorna finns runt oss i vatten, berg jord och luft och är gratis. Värmepumpar är framtagna för att på ett säkert och rationellt sätt hjälpa till med energibesparing och rätt energi användning nu och i framtiden.