Fakta


Det har allmänt ansetts att det inte går att få ut någon nämnvärd mängd användbar energi för uppvärmnings ändamål när ute temperaturen kryper ner mot minus 10°C strecket. Denna slutsats är helt felaktig, HR Aero V.P. ger gott driftsresultat och lämnar +47°C värme vatten ända ner till minus 18°C i ute lufttemperatur.

Kan man sänka vattentemperaturen till ex. 40°C kan man använda VP. ner till ca minus 23°C. Detta förhållande är aktuellt när man kör V.P. mot vissa golvvärmesystem och vid uppvärmning med varmluft via aerotempers etc. Värmefaktorn förbättras väsentligt om vattentemperaturen kan sänkas.

Vid ute temperatur minus 15°C är värmefaktorn vid +47°C värmevatten ca 2:1. Alltså lämnar V.P. dubbelt så mycket energi som den förbrukar.

Ex. HR Aero: Avgiven energi ca 5,0 kw -tillförd energi för driften ca 2,5 kw=gratis energi ca 2,5 kw pr. gång timma, ett bra resultat vid så låg utetemperatur! Vid detta drifts förhållande blir besparingen ca 60kw per dygn om V.P. arbetar hela tiden.

Den större V.P. HR Aero Plus har ungefär dubbelt så stor kapacitet: Avgivet ca l0kw. -drivenergi 5 kw=gratis energi 5 kw pr. gång timma. Denna V.P. är avsedd för större fastigheter, industrilokaler, lager, samlingslokaler etc. Flera

V.P. kan parallell kopplas för att uppnå högre effekt om så är erforderligt. Möjligheten att erhålla så goda driftsresultat beror på många faktorer: god balans mellan i V.P. ingående komponenter, modern teknologi ex. med den nya Copeland Scroll Glacier kompressorn, stora förångar ytor, rätt fläktkapacitet, väl fungerande avfrostningssystem, avsaknad av känslig elektronisk utrustning etc. Inget blir som bekant bättre än sin svagaste länk!

HR Aero värmepumpar är tillverkade i Sverige för nordiskt klimat och utförda i kraftigt material, all plåt är varm förzinkad och bränn lackerad med polyesterpulver i gråblå färg ton för bästa beständighet mot svåra klimat förhållanden. I övrigt har rostfritt stål använts till skyddsgaller, dropp fat, bultar m.m.

HR Aero är en kvalitetsprodukt som förväntas fungera i många år och med goda resultat! När ute temperaturen når ner till ca 18°C stannar V.P. av säkerhetsskäl och annan värmekälla får helt ta över uppvärmningen av byggnaden. Har man en fungerande oljepanna är den med sin ringa el. förbrukning bästa lösningen, även elpatroner kan brukas om tillräckligt med elström finns att tillgå vid så låga ute temperaturer.

HR Aero V.P. tappar gradvis sin höga effektivitet med fallande utomhus temperaturer och för god komfort erfordras värmetillskott som automatiskt koppas in vid behov.

HR styrcentral för olja eller el är en enkel, robust konstruktion utan elektronik och som är gjord för att hålla värmevattnet i erforderlig temperatur för radiatorer eller golvslingor etc. HR Aero V.P. är av typen uteluft-vatten vilket innebär att V.P. dockas till befintlig olja eller elpanna med varmvatten beredare, eller till ackumulator tank med tappvattenslinga eller varmvattenberedare.

Den kan även kopplas direkt på golvslingor och aerotempers om tillräcligt vattenflöde kan uppnås. Flödet skall inte kunna minskas genom stängning eller strypning med ventiler.

Enligt gällande rekommendationer skall tappvarmvattnet hålla 60-65°C vid produktionsstället, detta för att förhindra aktivering av legionella bakterien som vid för låg temperatur på tappvattnet kan förorsaka en svår sjukdom som liknar lunginflammation och kan vara livshotande.

En värmepump kan inte producera så varmt tappvatten under hela året. Därför seriekopplas en el-vattenvärmare med befintlig beredare i panna eller ack.tank. Med detta system klarar V.P. att värma tappvattnet till ca 45°C varefter elvatten värmaren höjer temperaturen till lämplig nivå via sin driftstermostat, på så sätt har allt tappvatten varit uppvärmt till ca 65°C och ev. bakterier har blivit oskadliggjorda.

För den som funderar på att installera en energibesparande värmepump kan HR Aero V.P. för villor och HR Aero Plus V.P. för större byggnader vara det enklaste och bästa alternativet. Det medför endast små ingrepp i mark och byggnad, inget borrhål i berget eller uppgrävning av tomten för ytjordvärme, endast ett fundament ex. av betong 90x90 cm för HR Aero och 110x110 cm för HR Aero Plus gjuts med min 60 cm fritt mellan fundament och byggnad.

Detta avstånd är nödvändigt för att V.P. samtliga sidor skall vara åtkomliga för ev. service. OBS att V.P. skall uppställas fritt så att luft genom strömningen inte hindras. Det får ej finnas något tak eller altan över V.P. det stör luftflödet och försämrar resultatet. En avskärmning eller insynsskydd kan däremot monteras min. l meter från V.P. se till att det lämnas en öppning på min 20 cm höjd närmast marken så att det stora luftflödet genom V.P. inte hindras.

HR Aero V.P. är konstruerad för helt fristående montage och är utförd i material som skall klara alla väderlekstyper inkl. regn och snö. Det kondenserar ut vatten från forångarna nästan hela året och det är därför viktigt att avloppsanslutningen i botten av dropp fatet anslutes till ett fungerande avlopp som kan vara golvbrunn insida husliv, dag- eller dränledning utsida husliv, eller som detta saknas kan man gräva ner 6 meter infiltrationsrör dim. 90 m/m i gräsmatta etc. Röret bör omges med makadam bädd för bättre kapacitet, l" gummislangen som brukas för detta ändamål bör isoleras för att förhindra isbildning i slangen, isolering med slutna celler typ Climaflex eller Tubolil bör användas.

Värmebärarledningar mellan V.P. och insida grundmur dragés av isolerad l" tryckluftslang 20 bar. Återstående del dragés av kopparrör, vanligen 22/1 m/m för HR Aero och 35/1,5 för HR Aero Plus. Smutsfilter skall monteras i returledning så nära V.P. som möjligt. Detta för att förhindra att ev. fasta partiklar från bef. värmesystem lagras upp i kondensorn och försämrar verkningsgraden.

Alla elkomponenter i V.P. är internt färdigkopplat i el-skåpet, även anslutningsledning med skyddsslang om ca. sex meters längd är inkopplad.

Säkringar HR Aero 3x1 Amp. tröga. Säkringar HR Aero Plus 3xf 6 Amp. tröga.