Ekonomi


Går det ekonomiskt ihop? Är det någon vinst med en värmepump?
Dessa frågor är ständigt aktuella! Den första förutsättningen är här att energiförbrukningen är tillräckligt stor i förhållande till kostnaden för att installera en värmepump. Har man lägre förbrukning än 2,0 kbm olja eller 15000 kW per år, då tar det nog rätt lång tid innan anläggningen har betalat sig själv, men detta är ju till stor del kopplat till framtidens energipriser och räntesatser på lånat kapital. Skulle el och olja stiga kraftigare än inflationen i övrigt kan det bli god lönsamhet med en värmepump, även i de fall där energiförbrukningen är låg.

Generellt kan man säga, att de byggnader som har stor energiförbrukning vinner mer på en värmepump. Det stora energibehovet beror ofta på att byggnaden är äldre och dåligt tätad och isolerad, har skröpliga fönster och dörrar och i övrigt icke är energisnål i sin konstruktion och användning. Sådana byggnader äro många och det skulle kosta stora summor att försöka få dem någorlunda energisnåla, helt bra blir det aldrig. Att installera en värmepump istället för att reparera huset dyrt, är ett bra alternativ och ett bra sätt att få god utdelning på investerat kapital.

Vi kan ta några exempel gällande byggnader med eluppvärmning efter 2002-års priser. (Obs. Elpriserna kan variera lokalt.)

Exempel 1
Tidigare förbrukning: uppvärmning + tappvarmvatten 28.000 kW x 85 öre = 23.800kr.

Installation av HR Aero värmepump för uteluft kostnad totalt ca kr 90.000:- exkl. byggnadsarbete, exkl. ev. ackumulatortank

Erfoderlig drivenergi beräkning efter 60% energibesparing 11.200 kW x värmetillskott l000kw = 12.200 kw x 85 öre = 10.370:-

Bruttovinst 13.430:-

Kapitalkostnad: 6% ränta på 90.000       kr 5.400
avgår 30% ränteavdrag kr 1.620
Netto kapitalkostnad kr 3.780

Redan första året blir det en nettovinst på kr 9.650:- till amortering av lånesumman, räkna sedan med att energipriset förmodligen stiger i minst samma takt som tidigare, detta gynnar v.p.-ägaren, eftersom utfallet av varje prishöjning på energi blir 60% lägre för den som använder sig av en v.p. Den låga energiförbrukningen som v.p. har, medverkar till att skall bli mer och mer pengar över till amortering, hela anläggningen beräknas ha betalat sig själv på ca 10 år efter nuvarande förutsättning, varefter hela vinsten tillfaller v.p.-ägaren.

Ovan angivet exempel är inga "skrivbordsteorier", de är framtaget från ett gediget underlag bestående av ett antal i praktisk drift fungerande värmepumpar som givit sina ägare de resultat som vi utlovat. I en del fall har ännu bättre resultat än som uppgivets i exemplet uppnåtts.

"Det stora klippet" för den fastighetsägare som ändå tänker att byta ut värmepannan p.g.a pannans ålder, dåliga kondition eller annan orsak, trött på olja eller stigande el-pris, byt då till en värmepump och ta dom ganska höga kostnaderna för ett tänkt pannbyte till hjälp vid en värmepumpinstallation, mellanskillnaden betalar sig på kort tid och sedan blir det billigt med riklig värme inomhus.